logo1
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z pózn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w związku z realizacją projektu:

„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie”,

który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:
EKSPERTA DS. WDROŻENIA ZMIAN