Drukuj

dodatek wegloqwy

Dodatek węglowy to wsparcie w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych,
których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Poniżej wyjaśniamy zasady ubiegania się o dodatek.

Dla kogo dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

 

Gdzie składać wnioski?

  W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

  Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

   Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).

 
do pobrania :