W wyniku pisemnego ofertowego V przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Felicia 1,3

informuję, iż w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie składania ofert, tj. do dnia 08.10.2021 r. do godz. 12:00

wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne.

 

Najkorzystniejsza oferta pod względem ceny: 1060,00 zł.
(słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie                       
Sławomir Bałabaj                       

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

zaprasza osoby zainteresowane do zapoznania się z ofertą sprzedaży

samochodu osobowego SKODA FELICIA 1,3.

 

 1. Zarządzenie Nr 34/2021
 2. Załącznik Nr 1 Regulamin przetargu w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
 3. Załącznik Nr 2 - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego GOPS Krasnystaw
 4. Wzór umowy
 5. Wzór oferty
 6. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu
 7. Klauzula informacyjna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
zaprasza osoby zainteresowane do zapoznania się z ofertą sprzedaży
samochodu osobowego SKODA FELICIA 1,3.

 1. Zarządzenie Nr 29/2021
 2. Załącznik Nr 1 Regulamin przetargu w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
 3. Załącznik Nr 2 - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego GOPS Krasnystaw
 4. Wzór umowy
 5. Wzór oferty
 6. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu
 7. Klauzula informacyjna

W wyniku pisemnego ofertowego IV przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Felicia 1.3

informuję, iż w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie składania ofert, tj. do dnia 22.09.2021r. do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie                       
Sławomir Bałabaj                       

W wyniku pisemnego ofertowego III przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Felicia 1.3 informuję, iż w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie składania oferuj, do dnia 05.07.202lr. do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Więcej o: Oświadczenia majątkowe

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia publiczne

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Więcej o: Zamówienia do 30 tysięcy euro

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji

W tym dziale zamieszczamy różne oficjalne komunikaty i obwieszczenia z zakresu działalności Naszej Instytucji.

Więcej o: Obwieszczenia i komunikaty