znaki strona www


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że Gmina Krasnystaw przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

logo1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt:

„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie”.

  • Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  • Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
  • Okres realizacji: od 1.05.2019 r. do 31.05.2020 r.
  • Projekt dofinansowany ze środków UE.

Cel główny projektu to wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS w Krasnymstawie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wpłynęła 1 oferta na zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Eksperta ds. wdrażania zmian w projekcie „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie",

logo1

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z pózn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w związku z realizacją projektu:

„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie”

logo1

W okresie od 1 maja 2019 r. do 31 maja 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”.