MRPiPS logo

Gmina Krasnystaw realizuje Program
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019-2020,
który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Epidemia koronawirusa nieco opóźniła realizację Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Gminie Krasnystaw. Jednak w chwili obecnej zaistniały już możliwości, by realizację programu rozpocząć na nowo.

   Zachowują ważność wszystkie dotychczas nadesłane zgłoszenia. Z każdą z osób, które takie zgłoszenie do tej pory dostarczyły skontaktuje się pracownik ośrodka celem potwierdzenia uczestnictwa w programie.

   Osoby niepełnosprawne, które chcą uczestniczyć w programie zachęcamy do zgłaszania się do Programu za pomocą Karty Zgłoszenia

Poniżej publikujemy zasady i kryteria kwalifikacyjne do programu.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
22-300 KRASNYSTAW, UL. M. KONOPNICKIEJ 4
SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2019 - 2020 W GMINIE KRASNYSTAW

INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL PROGRAMU

   Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.


Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 19.10.2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

   Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w Programie dostępne są na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie lub do pobrania osobiście w siedzibie Ośrodka.

ADRESACI

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne zamieszkujące w Gminie Krasnystaw

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • Członkowie rodziny,
 • Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

   Asysta to wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym, to inaczej towarzyszenie osobie niepełnosprawnej. Towarzyszenie to zakłada realną pomoc zarówno w zakresie dotarcia do placówek i instytucji życia publicznego (służby zdrowia, kultury, urzędów, banków,), jak i pomoc w czynnościach dnia codziennego np. zakupy. Jednak warunkiem podstawowym jest tutaj czynne zaangażowanie osoby niepełnosprawnej.

   Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

7 dni w tygodniu, w godz. 7:00-22:00
Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone w tych samych godzinach usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze,

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

  Złożenie Karty zgłoszenia do programu elektronicznie na stronie programu, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Ośrodku w pok. 5. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie poniżej.Możliwe jest samodzielne wskazanie przez osobę niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

   Osoba ta musi spełniać warunki zatrudnienia w programie, tj: dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, lub wykształcenie co najmniej średnie i jednoroczny udokumentowany staż w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi asystenta osobistego.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

od 19.10.2020 r. do 31.12.2020 r.