stow

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje:

   W wytycznych dla Podprogramu 2021 PLUS dokonano zmian, pkt.10 otrzymuje brzmienie: 10. „ Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z poń. zm.) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

log

 

Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw

 

Stowarzyszenie Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu POPŻ Paczki Plus odbędzie się w dniach 20-21.06.2023 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej

stowGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od dnia 01 września 2021r. prowadzone są zapisy do otrzymania
POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2021r.