fl

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

   Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów w codziennych czynnościach związanych z opieką nad osobami z niepełnosprawnością. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę nad osobami z niepełnosprawnością zyskują czas na odpoczynek, regenerację, czy załatwienie innych ważnych dla nich spraw. Program stwarza również możliwość uzyskania zabezpieczenia opieki nad osobą z niepełnosprawnościami w czasie np. planowanej hospitalizacji, zabiegu, rehabilitacji opiekuna czy jego wyjazdu.

   Opieka wytchnieniowa jest realizowana w formie:

  1. pobytu dziennego (usługi realizowane: w miejscu zamieszkania, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu bądź Gminę spełniającym kryteria dostępności)
  2. pobytu całodobowego (usługi realizowane: w miejscu zamieszkania, mieszkaniu treningowym lub wspomaganym, ośrodku wsparcia, rodzinnym domu pomocy, domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu krótkoterminowego, domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, placówkach zapewniających całodobową o której mowa w ustawie o pomocy społecznej, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Gminę spełniającym kryteria dostępności).

   Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika Programu jeśli nie są członkami rodziny osoby z niepełnosprawnościami (tj. wstępnym lub zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, teściem, zięciem, synową, macochę, ojczymem oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnościami), opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie z nią zamieszkującymi.

W przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej na rzecz dziecka z niepełnosprawnościami do ukończenia 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności dodatkowo przez osobę wskazaną do ich realizacji jest wymagane przedłożenie:

  • zaświadczenia o niekaralności,
  • informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
  • pisemnej akceptacji osoby ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Gmina Krasnystaw na podstawie otrzymanego dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego planuje w edycji 2024 przyznać usług opieki wytchnieniowej w formie:
1. pobytu dziennego dla:

  • 10 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym z niepełnosprawnością sprzężoną) z limitem do 240 godzin na rok

   Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację Programu realizator zastrzega możliwość odmowy przyznania usług i umieszczenia danej osoby na liście rezerwowej.

    Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wsparcia w 2024 r. prosimy o złożenie osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w w Krasnymstawie przy ul. Marii Konopnickiej 4, pokój 8. kompletu wypełnionych i podpisanych niżej dokumentów wraz z dołączoną kserokopią ważnego orzeczenia stopnia niepełnosprawności.
 

Załączniki:

Realizacja Programu została zaplanowana do 31 grudnia 2024r.