baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie na terenie powiatu krasnostawskiego

Zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 28.01.2020 zmieniono skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Na posiedzeniu w dniu 28.01.2020r. Przewodniczącym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wybrano Panią Agnieszkę Sulikowską Reprezentującą Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw.

Tel 82 576 65 93

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż osoby te mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Gmina Krasnystaw

  • Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnym stawie, Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4,
  • Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Urząd Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. M. Konopnickiej 4,