W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, działając na podstawie uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy z dnia 22 marca 2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krasnymstawie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż osoby te mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Gmina Krasnystaw

  • Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnym stawie, Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4,
  • Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Urząd Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. M. Konopnickiej 4,