znaki strona www

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Dofinansowanie 122 400 zł

Całkowity koszt 122 400 zł

Cel programu

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania tej osoby. Opieka wytchnieniowa odciąży opiekunów między innymi poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa podczas ich nieobecności spowodowanej koniecznością załatwienia codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna.

Zadania

Opieka wytchnieniowa będzie polegać na odciążeniu członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa podczas ich nieobecności spowodowanej koniecznością załatwienia codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością obejmują wsparcie: w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej, w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie, w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Grupa docelowa

Członkowie rodzin lub opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej. Gmina Krasnystaw dzięki pozyskanym funduszom w roku 2024 obejmie bezpłatnie wsparciem w postaci usług opieki wytchnieniowej 10 opiekunów osób z niepełnosprawnościami w wymiarze 2400 godz. w okresie od stycznia do grudnia br.

Co zostanie zrobione/efekty/ rezultaty

Realizacja Programu zakłada osiągnięcie celów, tj.: zapobieganie wypaleniu opiekunów i osób zależnych, umożliwienie opiekunowi funkcjonowania w innych rolach życiowych, wzmacnianie deinstytucjonalizacji wsparcia, które w dużej mierze może być świadczone w formule środowiskowej, zapoczątkowanie procesu zmierzającego do stworzenia ram umożliwiających rozwój tych usług, a następnie stałe ich włączenie do systemu wsparcia, propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat opieki wytchnieniowej. Dodatkowym efektem realizacji zadania będzie polepszenie sytuacji opiekunów osób zależnych, którym usługa umożliwi samorealizację, regeneracji sił psychicznych i fizycznych.