Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gopskrasnystaw.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-06-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-20

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do osób odpowiedzialnych. Osobą odpowiedzialną jest Pani Agnieszka Sulikowska. Można także zadzwonić na numer telefonu 82 576 65 93, 82 576 22 16.  Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dokumenty i Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących, nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących. Pliki te będą stopniowo uzupełniane. Na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.02.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Witryna Ośrodka ma możliwość powiększenia tekstu publikowanego na stronie, przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie Portalu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Backspace – przejdź do poprzedniej strony
 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift i Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • Spacja- zaznaczenie checkboxu w formularzu
 • Spacja lub PgDn - przewinięcie strony w dół o jeden ekran
 • Ctrl i + - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl i - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl i 0 - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

Na stronie znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. w związku z brakiem nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Pliki te będą sukcesywnie uzupełniane.

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Krasnymstawie na parterze /wysokim/.
Budynek zaopatrzony jest w cztery wejścia:

 • wejście/wyjście główne od strony frontowej witryna aluminiowa, z pełnym przeszkleniem wyposażona w 1 szt. drzwi o wymiarach 100*200, • wejście/wyjście dodatkowe od strony /frontowej, prawe/ obiektu, witryna wyposażona w 1 szt. drzwi o wymiarach 100*200,
 • wejście/wyjście dodatkowe od strony /frontowej, lewe przez schody/ obiektu, witryna wyposażona w 1 szt. drzwi o wymiarach 100*200,
 • wejście/wyjście dodatkowe od strony/frontowej, lewe przez schody/ obiektu, witryna wyposażona w 1 szt. drzwi o wymiarach 100*200.

Wszystkie cztery wejścia do budynku pełnią funkcję codziennej komunikacji oraz w sytuacji zaistnienia zagrożenia jako wyjścia awaryjne.

Część budynku przeznaczoną na Ośrodek właściciel budynku tj. Gmina Krasnystaw przekazał w trwały zarząd kierownikowi Ośrodka.

Powierzchnia parteru w rzucie poziomym podzielona jest na dwie części:

 • pierwsza  część "parter niski" do którego prowadzą wejście główne od frontu i wejście boczne frontowe prawe. Obydwa wejścia znajdują się na poziomie chodnika zewnętrznego, jedno z nich zaopatrzone jest w podjazd z barierkami dla niepełnosprawnych.
 • druga  część "parter wysoki" na którym znajdują się pomieszczenia Ośrodka i do którego prowadzą dwa wejścia tj.:
  • wejście/wyjście dodatkowe od strony /frontowej, lewe przez schody
  • wejście/wyjście główne od strony/frontowej przez schody wewnętrzne
  • zarówno jedne jak i drugie schody nie posiadają pochylni czy innych urządzeń, wspomagających komunikację dla osób niepełnosprawnych.

Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do:
    • skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
    • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
    • kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji.

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie , prosimy o:
    • kontakt osobisty,
    • poprzez inną osobę,
    • telefonicznie pod nr 82 576 65 93, 82 576 22 16,
    • przesłanie wiadomości faxem pod nr 0-82 576 22 16,
    • przesłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.