1. Podstawa prawna

   Podstawą prawną „Programu asystent rodziny na  rok 2021”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz z 2021 r. poz. 1236, 1535 i 1773).

2. Cel Programu

   Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.
Zadania asystenta rodziny określają przepisy art. 15 ust. 1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

   Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

   Uwzględniając powyższe, a także rolę jaką pełnią asystenci rodziny w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza Program na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny poprzez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2 000 zł brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części.

3. Adresaci Programu

   Dofinansowanie w ramach Programu jest adresowane do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających
z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W ramach Programu ze środków finansowych mogą korzystać za pośrednictwem gmin również podmioty niepubliczne, które zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizują zadanie pracy z rodziną na zlecenie samorządu.

4. Zakres realizacji Programu

   Program zakłada dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny. Dofinansowanie nastąpi na podstawie zapotrzebowania gmin. Dofinansowanie obejmie asystentów rodziny zatrudnionych we właściwych podmiotach na dzień ogłoszenia Programu.

5. Finansowanie

   Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na 2021 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Pozyskane środki z Programu przez Gminę Krasnystaw

1. Rok 2021 w kwocie 1.400,00zł,
 
Więcej informacji o Programie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-na-rok-2021

Asystent 2021