stow

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje:

   W wytycznych dla Podprogramu 2021 PLUS dokonano zmian, pkt.10 otrzymuje brzmienie: 10. „ Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z poń. zm.) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

 

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ:

  1. Kryterium dochodowe:
    • dla osoby samotnie gospodarującej 1 823,60zł
    • dla osoby w rodzinie 1 410,00 zł
  2. Trudna sytuacja określona w art.7 ust. pomocy społecznej

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu
(82) 576 65 93 lub (82) 576 22 16