500Plus 3

W dniu 17 maja 2019 roku została opublikowana Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924).

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Co się zmieni w Programie "Rodzina 500+"?

  1. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

  2. Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

  3. Brak wymogu ustalenia alimentów. Samotni rodzicie nie będą musieli udokumentować, że drugi z rodziców jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko.

  4. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

  5. Rezygnacja z wydawania decyzji administracyjnych, na rzecz przesłania informacji o przyznaniu świadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu informację o przyznaniu świadczenia będzie mógł odebrać osobiście w GOPS w Krasnymstawie.

  6. Zmiana okresu na jaki będzie przyznawane świadczenie wychowawcze. Od 2021 roku termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków został przesunięty na luty, a okres świadczeniowy na czerwiec-maj.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o "Rodzina 500+"?

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy,

od 1 lipca przyjmowane są wnioski 500+ drogą elektroniczną poprzez:

  • kanał bankowości elektronicznej,
  • portal empatia.mrpips.gov.pl,
  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS;

od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski w formie papierowej w urzędzie lub listownie za pośrednictwem poczty.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca października 2019 r (bez wyrównania za okres lipiec-wrzesień) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca listopada 2019 r (bez wyrównania za okres lipiec-październik) najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

Złożenie wniosku 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia. Otrzymują wtedy od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, a od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci.

Rodzicie ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września 2019 r., jeżeli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.