Z dniem 1 stycznia 2022 r. Lubelski oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
„Opieka Wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022” (1styczeń – 31 grudzień 2022r.) - dotyczy całego województwa lubelskiego;

Głównym celem opieki wytchnieniowej jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

   Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

   Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Limit usług opieki na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
 • 240 godzin* dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
  (maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6:00-22:00);
Osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej powinny posiadać:
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie indywidualnym do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • Co najmniej roczne , udokumentowane doświadczenie w udzielaniubezpośredniej pomocy/opieki niepełnosprawnym
Osoba ubiegająca się o opiekę wytchnieniową powinna dostarczyć poszczególne dokumenty:
 • Prawidłowo wypełnioną *Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" – edycja 2022;
 • Dostarczyć kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny- Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.
 • Dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi do wyżej wymienionych;
 • Wypełnić Klauzulę Informacyjną RODO

 

 

1

2

3

4

5